КОДЕКС ПОВЕДІНКИ АСОЦІАЦІЇ
ВСТУП ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КОДЕКСУ
Європейська Бізнес Асоціація (надалі — Асоціація) як добровільне об'єднання юридичних осіб, недержавна, неурядова та неприбуткова організація затвердила даний Кодекс Поведінки (надалі – Кодекс) для застосування і виконання його положень Членами Асоціації.

Цей Кодекс є невід'ємною частиною Внутрішніх правил і процедур Асоціації.

Призначення Кодексу полягає у встановленні та зміцненні правил етичної поведінки Членів в їхній повсякденній господарській діяльності. Він також визначає очікування щодо використання найкращих практик ведення бізнесу та передбачає керівні засади для Членів Асоціації в питаннях розвитку та професійного зростання їхніх співробітників.

Незважаючи на будь-які інші положення, викладені в Кодексі, Правління Асоціації залишає за собою право вносити зміни до нього на власний розсуд.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Як організація, що дотримується високих стандартів ведення діяльності, співробітництва та професійної поведінки, Асоціація вимагає дотримання положень Кодексу.

Очікується, що кожен Член Асоціації дотримуватиметься вимог Кодексу та з відповідальністю ставитиметься до забезпечення обізнаності і виконання цього документу його співробітниками.

Незнання або помилкове розуміння положень Кодексу як таке не є виправданням неетичної поведінки.
ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ
У випадку, якщо Член Асоціації порушить будь-який із принципів/правил, встановлених Кодексом, Правління Асоціації матиме право переглянути членство відповідної компанії в Асоціації.
РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ
Якщо Член Асоціації має сумніви щодо правильності розуміння будь-якого положення Кодексу, він може звернутись до Асоціації за додатковими роз'ясненнями, направивши своє звернення на електронну адресу membership@eba.com.ua.
ПРИНЦИПИ ТА ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
Як Член Асоціації компанія бере на себе зобов'язання:
сприяти поширенню чесної і прозорої конкуренції та кращих бізнес-практик, включаючи підтримання професійної поведінки у взаємодії з іншими Членами Асоціації та будь-якими зовнішніми контрагентами. Члени Асоціації не повинні отримувати будь-які переваги незаконним способом або внаслідок неетичної поведінки;
сприяти боротьбі з корупцією. Члени Асоціації повинні утримуватись від будь-яких дій, які є проявами прямого або непрямого хабарництва* , або іншої діяльності, яка прямо чи опосередковано пов'язана із корупцією;
поважати та не порушувати права власності;
поважати та докладати всіх зусиль задля уникнення порушення прав інтелектуальної власності інших осіб;
поважати конфіденційність інформації про Асоціацію, її співробітників, інших Членів Асоціації та вживати заходів щодо коректного використання відповідної інформації;
здійснювати свою господарську діяльність у спосіб, що визнає та підтримує верховенство права, а також сприяти дотриманню букви та духу чинного законодавства;
сприяти розвитку українського правового суспільства;
поважати права працівників, зокрема, але не виключно, право на безпечні та здорові умови праці, не допускати будь-яких проявів дискримінації** при працевлаштуванні та в трудовій діяльності, а також забезпечувати рівні можливості на робочому місці. Члени Асоціації не використовуватимуть та не допускатимуть використання словесного або фізичного насильства в якості дисциплінарного заходу до працівників;
визнавати важливість професійного розвитку як передумови економічного зростання України. З цією метою Члени Асоціації прагнуть вживати заходів для створення сприятливих умов для їхніх працівників задля розвитку широкого спектру умінь та навичок;
прагнути розвивати конструктивні взаємовідносини з органами державної влади та місцевого самоврядування для створення сприятливого бізнес-клімату;
утримуватись від дій, які будь-яким чином шкодять репутації Асоціації або можуть скомпрометувати її цілі та завдання. Члени Асоціації мають підтримувати шанобливий і ввічливий тон в усній та письмовій кореспонденції з Правлінням Асоціації, виконавчим офісом Асоціації, іншими Членами Асоціації;
підтримувати шанобливий і ввічливий тон у спілкуванні із запрошеними промовцями Асоціації на будь-яких заходах Асоціації. Там, де це актуально, Члени Асоціації визнають, що краще звертатися з питаннями до запрошених промовців Асоціації у письмовій формі, особливо якщо вони стосуються певних інтересів компанії та/чи Членів Асоціації загалом, оскільки відповідь може потребувати спеціальної підготовки напередодні відповідного заходу (зустрічі);
поважати місцеві громади;
забезпечити ведення бізнесу у спосіб, що не порушує санкції, встановлені Україною, Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Сполученим Королівством та Організацією Об'єднаних Націй;
бути соціально відповідальним та визнавати важливість захисту навколишнього природного середовища. Члени Асоціації докладатимуть всіх зусиль для дотримання положень чинного екологічного законодавства;
не здійснювати на платформі Асоціації будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між Членами Асоціації. Для цілей цього пункту під узгодженими діями розуміються дії, які стосуються:
 • ціни, за якою продається товар;
 • кількості товару, що виробляється;
 • стандартних формул, за якими ціна обраховується;
 • підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;
 • відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
 • кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
 • не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;
 • купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);
 • призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;
 • розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;
 • розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій;
сприяти поширенню та застосуванню цих принципів/правил тими, з ким Члени Асоціації підтримують ділові стосунки;
використовувати логотип Асоціації відповідно до правил, встановлених Асоціацією. Компанії зобов'язані прибрати логотип Асоціації з їхніх веб-сайтів та/або всіх матеріалів у випадку припинення їхнього членства в Асоціації з будь-яких причин. Так само компанії зобов'язані прибрати логотип Асоціації з розділу веб-сайту компанії, присвяченого партнерству, та/або інших матеріалів у випадку припинення партнерства.
Європейська Бізнес Асоціація
1-й поверх, Андріївський узвіз, 1A Київ
Телефон: +38 (044) 496-06-01
E-mail: office@eba.com.ua
Для цілей цього Кодексу під поняттям «хабарництво» розуміється надання, отримання, пропозиція, обіцянка або вимагання переваги в якості стимулювання дії з метою отримання неправомірної вигоди для фізичної та/або юридичної особи.
Для цілей цього Кодексу під поняттям «дискримінація» розуміються несправедливе ставлення до людини через те, ким вона є або через те, що вона має певні характеристики (приклади таких характеристик: вік, стать, раса, колір шкіри, інвалідність, політичні, релігійні та інші переконання, вагітність і материнство, сексуальна орієнтація, зміна статі, етнічне, національне та соціальне походження, громадянство, сімейний та майновий стан, місця проживання, мовні або інші ознаки).
Made on
Tilda